بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹/۹/۱۱
شرح وظایف
 سوپروايزر آموزشي 
آ
تلفن داخلي:2077

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي:

سوپروايزر آموزشي پرستاري است مسئوليت فعاليتهاي آموزشي مركز بهداشتي ـ درماني و توانبخشي را بعهده دارد.

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت به شرح زير مي باشد:

1ـ كسب دستور و برنامه كار از مير خدمات پرستاري .

2ـ تعيين نياز هاي آموزشي (كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت).

3ـ تعيين نياز هاي آموزشي (مددجويان /بيماران ، رده هاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جديد الورود) با در نظر داشتن اولويتها.

4ـ تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نياز هاي آموزشي موجود (مددجويان/بيماران، كاركنان پرسنل جديد الورود و...) .

5ـ تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموزشي بخش هاي مرتبط .

6ـ تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي مرتبط با خدمات مورد نياز مددجويان .

7ـ تهيه و تنظيم برنامه كار ورزي دانشجويان و كارآموزان گروهاي پرستاري .

8ـ پيشنهاد تهيه كتب ،مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري .

9ـ تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر جهت گروهاي خاص (گروه كد احيا قلب و ريه ، حوادث غير مترقبه ، اورژانسهاي كنترل عفونت و...) .

10ـ تشكيل كميته آموزش .

11ـ پيشنهاد تشكيل كلاسهاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامه جامعه آموزشي واحد ذيربط .

12ـ ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي .

13ـ همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي .

14ـ همكاري و مشاركت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري .

15ـ همكاري و هماهنگي با سوپروايزر در امر آموزش .

16ـ همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش .

17ـ شركت فعال در سيمنارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و مؤثر تر در ارائه خدمات .

18ـ ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس، جزوه /پمفلت و...) .

19ـ همكاري و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي .

20ـ هدايت و آموزش كاركنان:

جهت حسابرسي كيفي خدمات

ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه خدمات

ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو بيمار

21ـ هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحد هاي ذيربط .

22ـ هدايت و آموزش در جهت جزوات، پوستر ها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان .

23ـ ثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري .

24ـ كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابراز مناسب .

25ـ كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها .

26ـ ارزيابي اثر بخشي آموزشهاي انجام شده از طريق:

كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

بررسي رضايت مندي كاركنان

بررسي رضايت مندي كاركنان

27ـ كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري (در شيفهاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي.

28ـ مشاركت در كميته ارزشيابي مستمر پرسنل.

29ـ انجام ساير امور محوطه طبق دستور مقام مافوق.

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/06/23
تعداد بازدید:
5737
آدرس : لردگان- میدان نماز- بلوارپرستار- بیمارستان شهداء
کدپستی :8891631151 
دورنگار : 03834444440 تلفن :03834444444
تاریخ بروز رسانی 1399/09/11
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-
Powered by DorsaPortal