بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹/۹/۱۱
1394/07/27
افتتاح فازدوم كلنيك تخصصي -اتاق عمل چهارم ودو باب پانسيون مسكوني دربيمارستان شهداء لردگان
رياست دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به اتفاق معاونت درمان آن دانشگاه در راستاي طرح تحول نظام سلامت سه طرح ساختماني فاز دوم كلينيك تخصصي- اتاق عمل چهارم  ودو واحد مسكوني جهت اسكان  متخصصين روز يكشنبه 26/7/94 افتتاح نمودنددراين مراسم كه جمعي از كارشناسان معاونت درمان دانشگاه ومسئولان شهرستاني حضورداشتند قبل از افتتاح طرحها به همراه رياست دانشگاه علوم پزشكي  از طرحهاي  طرح توسعه - بخش جديد زايشگاه وساير بخشهاي درماني بيمارستان بازديد به عمل آمدكه دكترهاشم زاده  اتمام طرح توسعه بيمارستان را تا پايان  قرارداد ازپيمانكار طرح خواستارشدندوپس از بازديد باحضور دركلينيك تخصصي - فازدوم كلينيك را افتتاح نمودند سپس باحضور دربيمارستان  دوطرح اتاق عمل چهارم ودوباب ساختمان مسكوني جهت اسكان متخصصين را افتتاح نمودند. دكتر هاشم زاده  باساخت دوطرح جديد بخش NICU باظر فيت چهل تخت وكلينيك تخصصي درمحل بيمارستان به متراژ 1500متر موافقت نموده ومقررشددرسال جاري  وآينده نسبت به ساخت وتكميل طرحها اقدام گردد. شايان ذكراست رياست دانشگاه علوم پزشكي درسال جاري نسبت به ساير شهرستانها بيشترين بازديد را از اين مركز داشته اند. درپايان مراسم پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط دكترزارع سرپرست بيمارستان جلسه اي نيز جهت رفع مشكلات متخصصين با متخصصين داشتند.
تعداد بازدید:
61
نویسنده:
مراد خالدي
منبع:
روابط عمومي بيمارستان شهداء لردگان
آدرس : لردگان- میدان نماز- بلوارپرستار- بیمارستان شهداء
کدپستی :8891631151 
دورنگار : 03834444440 تلفن :03834444444
تاریخ بروز رسانی 1399/09/11
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-
Powered by DorsaPortal